Huraya

5 tekstów – auto­rem jest Hu­raya.

Naj­trud­niej­szy jest wybór po­między wol­nością, a powinnością. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 lutego 2013, 00:27

Nie zmieni­my przez­nacze­nia, tym kim jes­teśmy oraz tym kim by­liśmy. Nie zmażemy błędów przeszłości i nie zmieni­my te­raźniej­szości, życie jest to pas­mo po­rażek większych i mniej­szych przep­la­tane chwi­lowy­mi zwy­cięstwa­mi, które dają trochę nadziei po to aby po­rażka jeszcze bar­dziej bolała. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 marca 2012, 00:01

Codzienna Bezsenność

Ot­wieram oczy i w mrok się patrze
Myślę o Ani więc już nie zasnę
Gdy jej nie widzę czu­je że umieram
Liczę se­kun­dy i w męczar­niach się poniewieram
Jes­tem jak świe­czka która się wypala
A gdy zgasnę zniknę w bez­dennych otchłaniach
I tak mi­ja noc cała pod­czas rozmyślania
A wraz ze świ­tem wra­ca mo­ja wiara 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 stycznia 2012, 23:17

Komentarz do "Niepewności"

Gdy czy­tam ten tek­st Ada­ma Mickiewicza
To mnie ten rym moc­no za ser­ce chwyta
Lecz ja już znam od­po­wiedz na pytanie
"Czy to jest przy­jaźń, czy to jest kochanie?"
Bo gdy te­raz przy Ani mo­ja dusza [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 stycznia 2012, 22:41

Im więcej chaosu tym więcej wolności. 

aforyzm
zebrał 50 fiszek • 30 września 2011, 22:55
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Huraya

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność